De scholen van de scholengemeenschap 'Haacht kunnen al bogen op een vrij lange traditie van samenwerking. De drie schoolbesturen, vzw Onderwijsinstellingen van de Zusters van de Christelijke Scholen - Regio Keerbergen, vzw Don Bosco Onderwijs centrum en vzw Sint-Angela - Montfortcollege, onderschreven een contract in het raam van het Decreet van 14 juli 1998. Op 16 juni 2005 kreeg het geheel een sterkere juridische basis door de oprichting van de overkoepelende vzw sgkso Haacht.

De basisdoelstelling van de scholengemeenschap is tweeledig:

Katholiek onderwijs aanbieden in het’ rekruteringsgebied’ van de verschillende scholen, d.w.z. kwaliteitsvol onderwijs gebaseerd op de “Opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen" en op de opvoedingsprojecten van de participerende schoolbesturen.
Samenwerken op zoveel mogelijk domeinen om de zorg voor en de begeleiding van de leerlingen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Het uitoefenen van de bevoegdheden door de wetgever aan het niveau scholengemeenschap toegekend is daarbij een minimum.
Deze samenwerking zien we als een groeiproces: ze moet tot stand komen op steeds meer domeinen en in elk domein steeds intensiever worden.
Het kerndomein is uiteraard de zorg voor de toevertrouwde leerlingen. Alle participanten van de scholengemeenschap werken samen aan en maken afspraken over een objectieve studie-oriëntering en een aangepaste begeleiding. Belangrijk daarbij is dat de scholengemeenschap wordt voorgesteld als een geheel van studiemogelijkheden aan alle leerlingen en hun ouders.
Daarmee raken we het domein van het gemeenschappelijk gedragen onderwijsaanbod. Hiervoor werd een structuurplan opgesteld in overleg met de verschillende scholen en schoolraden. In de eerste plaats moet het immers rekening houden met de verwachtingen van leerlingen en hun ouders. Daarenboven moet het zorgen voor evenwicht en stabiliteit in het aanbod en tegelijkertijd rekening houden met de autonomie en de identiteit van de scholen.
 
Cruciaal voor het bereiken van de basisdoelstellingen is een enthousiast en goed onderlegd korps van personeelsleden. Daarom zorgen directies en schoolbesturen voor voldoende ontplooiingskansen in een motiverende, stabiele  werkomgeving. Ze streven naar een gemeenschappelijk personeelsbeleid gebaseerd op gemeenschappelijke criteria voor vakkennis, engagement en vaardigheden en bevorderen de samenwerking op het vlak van professionalisering en welbevinden. Hierbij hoort een efficiënte en solidaire aanwending van de omkaderingsmiddelen die aan de scholengemeenschap worden toegekend
 
Nog altijd met het oog op een goede leerlingenbegeleiding hecht de  scholengemeenschap veel belang aan een goede communicatie met de andere onderwijsniveaus. Gestructureerd overleg met het basisonderwijs en afspraken over stages en mentoring met het hoger onderwijs zijn absoluut noodzakelijk.
 
Tenslotte gelooft de scholengemeenschap ook in een samenwerking op het administratieve, logistieke, technische en financiële vlak. Onderling advies over geplande investeringen in schoolgebouwen en –infrastructuur mag daarbij niet worden vergeten. Het samenbrengen van expertise in deze domeinen kan alleen maar zorgen voor een betere organisatie en een adequatere inzet van middelen.
 
De toekomst en de goede werking van de scholengemeenschap zal in ieder geval gedragen worden door de bereidheid van alle participanten,  schoolbesturen, directies, personeelsleden. ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, zich voortdurend in te zetten voor een solidaire samenwerking in een (h)echte gemeenschap.